Patrons

Janakabi Durga Lal Shrestha

Mr. Madan Krishna Shrestha

Mr. Hari Bansha Acharya

Founders

Dr. Bharat Pradhan
Prof. Saroj Dhital
Mr. Suman Shrestha
Mr. Gauri Pradhan

executive board

Dr. Bharat K Pradhan
Prof. Saroj P. Dhital
Mr. Gauri Pradhan
Mr. Suman Shrestha
Dr. Rajesh Dhoj Joshi
Dr. Roshan Lal Shrestha
Dr. Shambhu Kumar Upadhyay
Dr. Mahabir Pun

Dr. Kedar Baral
Ms. Bindu Gurung

Ms. Saru Joshi

977-1-4222450

info@phectnepal.org admin@phectnepal.org

Pradarsani Marg, Kathmandu, Nepal